توضیحات کلی محصول :

نام محصول: تخته شاسی ۱۳-۱۸
ضخامت تخته شاسی : ۸ میلیمتر
زمان تحویل : ۵ تا ۱۰ روز کاری (بر حسب تعداد سفارش)

رأی بدهید